Koster Rumoldus

Koster Rumoldus de Lathouwer uit Ruisbroeken zijn familie in Londerzeel en Malderen

Introductie

Jarenlang heb ik me afgevraagd waar mijn voorouder Koster Rumoldus de Lathouwer vandaan kwam. In dit artikel geef ik verslag van zijn familierelatie met de Lathouwers van Londerzeel en Malderen.

Omdat ik in Australië woon ik heb bij het onderzoek voornamelijk gebruik gemaakt van gegevens die op het internet beschikbaar zijn zoals dopen, huwelijken en begrafenissen in Londerzeel en omgeving.[1] De afstand tot Nederland maakt verificatie met authentiek bronmateriaal lastig.

Ik begin met de uitleg over de oorsprong van onze familienaam. Vervolgens laat ik de relatie zien van onze unieke Nederlandse tak “de Lathouder” met de familie de Lathouwer in Ruisbroek. Ik doe dit door aan te tonen dat mijn voorvader Hendrik de Lathouwer een zoon is van Cornelis. Van Hendrik is echter in de archieven van Ruisbroek geen geboorteakte gevonden, maar ik vind voldoende andere aanwijzingen. Cornelis is volgens de gegevens uit het geboorteregister uit Ruisbroek de zoon van koster Rumoldus. Hendrik is dus de kleinzoon van Rumoldus.

Vervolgens zoek ik naar informatie over Koster Rumoldus die al snel naar Londerzeel en Malderen wijst. Vooral dankzij de huwelijks- en doopregisters in Londerzeel wordt het duidelijk dat de grootvader van koster Rumoldus, Rombout de Lathouwer uit Malderen moet zijn.

Om de droge materie wat prettiger te presenteren heb ik gebruik gemaakt van mind-mappen die ik gecreëerd heb m.b.v. Freemind.[2]

Ik heb veel delen van de stamboom de Lathouwer rond Londerzeel gevonden. Het zou te ver voeren om daar hier uitvoerig op in te gaan. Wel geef ik tot slot nog een paar intrigerende stukjes van de puzzel van de familie rond Londerzeel die ik (nog) niet heb kunnen inpassen.

De familienaam de Lathouwer

De familienaam de Lathouwer is een beroepsnaam. Ik citeer hier een stukje uit het boeiende verhaal “De Middeleeuwen”[3].

Toen in 1456 een nieuw huis voor de Bossche Heilige Geesthoeve werd gebouwd, werden daar slechts ‘drieëneenhalf duizend en anderhalf honderd’ stenen in verwerkt, genoeg voor een schouw, een groot bouwsel, waarvan de haard aan de binnenzijde ruimte moest bieden aan verschillende personen. Rondom een eikenhouten gebint placht men van leem en hout een huis op te bouwen, dat werd afgedekt met roggestro. De lathouwer leverde houten latten, waardoorheen rijs werd gevlochten. De Weechten (wanden) werden afgewerkt door ze te vitten ende leymen , dat is vlechten (vitten, vitselen) en bestrijken met leem.

De naam komt blijkbaar vooral voor rond de huidige grens tussen Nederland en Belgie. Volgens naamgenoot Ludo Lathouwers[4] zijn er een 6 tal clusters van Lathouwers die onafhankelijk lijken. De cluster rond Ruisbroek, Londerzeel, Buggenhout, Malderen en Steenhuffel behoort m.i. inderdaad tot 1 familie en is, volgens DNA onderzoek[5], geen familie van Ludo Lathouwers.

De tocht naar Ruisbroek met Hendrik (Hendricus) de Lathouwer.

Het was reeds jaren bekend door het onderzoek van mijn vader Henri Anton de Lathouder dat Hendrik de Lathouwer uit Tholen onze stamvader was. Waar hij vandaan kwam was toen nog niet duidelijk en in die tijd was ook niet bekend waar de familienaam vandaan kwam. Mijn oom Kees vond al dat Hendrik uit Ruisbroek kwam. Daarna begon mijn speurtocht. Hendrik komt in aktes voor met verschillende varianten van de achternaam. Ik gebruik in deze notitie alleen “de Lathouwer”.

Hendrik de Lathouwer is een aantal keren gehuwd[6] en wel met:

1)     Adriana Marinussen Ladiers (Adriaantje Laddiers), geh. 3-10-1728 te Tholen

2)     Maria Tiberius (de Beer), geh. 20-11-1731 te Fijnaart en Heijningen

3)     Elisabeth Jansse van Pepping, geh. 31-1-1738 te Bergen op Zoom

In de originele huwelijksakte met Adriana Ladiers op 3-10-1628 in Tholen[7]staat Hendrik vermeld als “Henrici cornelisse” Met de toevoeging “cornelisse” verklaarde Hendrik dat hij een zoon van Cornelis was.

In de ondertrouwakte van 29-11-1731 met Maria Tiberius staat vermeld bij Hendrik “ geboortig van Ruisbroek”. Het is hiermee duidelijk dat Hendrik een zoon is van Cornelis de Lathouwer en hij was geboren in Ruisbroek.

Verrassend is Elisabeth Jansse Pepping volgens J.M.G. Leune vermoedelijk afkomstig is uit de polder van Lillo[8]. Dat is een dikke 20 km van Bergen op Zoom waar het paar trouwt en is slechts 25 km. van Ruisbroek.

Zoeken in Ruisbroek naar Hendrik

In Ruisbroek vind ik een Cornelis de Lathouwer, zoon van Rumoldus. Cornelis volgt daar zijn vader rond mei 1685 op als koster. Kosters werden vaak gevraagd om als getuige op te treden bij de registratie van huwelijken, geboortes en overlijden. De opvolging blijkt uit het feit dat na mei Cornelis vaak vermeld wordt in de registers als getuige in plaats van zijn vader.

Cornelis huwt Barbara Siebens op 16-9-1686. Hij was toen al koster. Het eerste kind dat ik uit dit huwelijk in de archieven vind is Joannes 4-5-1689. Het eerst kind komt dus drie jaar na de huwelijksvoltrekking. Vervolgens komen de kinderen met redelijke regelmaat[9]. Vader Cornelis was toen Hendrik werd geboren al koster vanaf mei 1685 en ik verwacht dat zeker de zoon van de koster in het geboorteregister wordt opgenomen. Van Hendrik is, vreemd genoeg, geen geboorteakte te vinden.

Hendrik getuigt in Ruisbroek bij de ondertrouw van broer Joannes de Lathouwer met Maria Van Aken. Vader Cornelis is vervolgens getuige op het huwelijk op 16-11-1718. In beide gevallen is ook de vader van Maria, Franciscus van Aken aanwezig als getuige.

Vanaf het huwelijk op 16-9-1686 tot 4-5-1689 heb ik geen kinderen gevonden van Cornelis en  daarna is er weinig ruimte om een extra geboorte in te voegen. Daarom denk ik dat Hendrik de oudste zoon is van Cornelis en hij is geboren rond 1687. Dat hoeft niet maar het is wel waarschijnlijk, een zoon is hij zeker.

Figuur 1: De mindmap van Hendrik de Lathouwer en zijn familie in Ruisbroek.

Koster Rumoldus en zijn familie in Londerzeel, Malderen en omgeving.

Rumoldus en Joanna de Boy (de Bode)

Over de herkomst van koster Rumoldus de Lathouwer is in Ruisbroek niet veel terug te vinden. Alle stambomen die ik vond gaven aan dat hij is geboren rond 1630. Sommige stambomen zijn inmiddels bijgewerkt zoals bv van Harry Goegebeur[10].

Ik vond veel de Lathouwers in Londerzeel en Malderen in de bewerkingen van registers van dopen, huwelijken en begrafenissen. Er was zelfs een Rombout in Malderen. Tot mijn verrassing vond ik in het nabijgelegen Londerzeel een Rumoldus. Op 16-6-1652 krijgt Joanna de Boy een onwettig kind van Rumoldus de Lathouwer. Hij was niet aanwezig bij de aangifte. Wel vond ik een Barbara van Lier als getuige. Op 25-9-1652 overlijdt zoon Christophorus en moeder Joanna wordt in het overlijdens register vermeld als Joanna de Bode. Moeder Joanna de Boy/de Bode komt in Londerzeel verder niet voor in de registers.

Een Barbara van Lier trouwde op 5-8-1636 met Christophorus Moerenhout. Getuigen bij haar huwelijk zijn Quillelmus van Lier en Martinus Campenhout voor Barabara, Judocus van Gijsegem en Hein Addiers voor Christophorus[11].

De naam Moerenhout komt later weer voor bij de broer van Rumoldus: Martinus de Lathouwer trouwt op 1-8-1673 met de vroedvrouw Christina van Moerenhout (4de huwelijk). Het is mogelijk dat Barbara van Liers echtgenoot familie is van deze Christina van Moerenhout. Christina verrichte ook een aantal dopen in Londerzeel[12].

Een Joanna de Bode trouwt negentien jaar eerder op 26-1-1633 met Wilhelmus van Lier! Ze heet daar Joanna de Boye. Getuigen voor Wilhelmus zijn Lambertus de Boye en Franciscus van Muylder en voor Joanna wederom Lambertus de Boye en Jan Verm[13]. Lambertus de Boye getuigt ook bij het huwelijk van Anna de Boye op 30-11-1625 en zou misschien de grootvader kunnen zijn van Christophorus de Lathouwer. Voor de volledigheid vermeld ik nog dat Joanna later nog trouwt op 31-12-1662 met Stephanus de Meester. Ze overlijdt op 25-6-1693 met aantekening “moeder van Petrus van Lier”. Belangrijker is dat Barbara van Lier ook weer als meter wordt vermeld bij de geboorte op 14-1-1635 van dochter Barbara van Wilhelmus van Lier en Joanna de Boye (Bode). Deze Joanna is mogelijk de tante van Joanna de Boy, moeder van Christophorus. Barbara van Lier die als getuige optreed bij de doop van Christophorus  is mogelijk de zus van Wilhelmus van Lier. Christophorus is misschien naar Barbara’s echtgenoot genoemd.

De familie Van Lier was welbekend in Londerzeel. Een Christophorus van Lier was pastoor van 1612 tot zijn dood op 10-4-1635. Hij speelde een zeer belangrijke rol bij de bouw van de nieuwe kerktoren. Voor de toren werd op 7-9-1627 een lening afgesloten van 600 Rijnsgulden bij Andries van Lier[14]. Gezien de familienaam was Barbara misschien familie van de pastoor.

De voor de hand liggende vraag is natuurlijk waarom Rumoldus niet trouwde met Joanna. Mogelijk was dit een ongewenste relatie en werd Rumoldus, die dan ongeveer 22 jaar oud is, daarom naar Londerzeel gestuurd om koster te worden. Misschien heeft de familie Van Lier hier invloed op gehad. Opvallend genoeg komt Joanna niet meer voor in Londerzeel. Ook in de registers van omliggende plaatsen kwam ik haar niet meer tegen. Rumoldus komt echter al sinds 1653 voor als getuige in Ruisbroek. Dat lijkt snel na 1 of 2 jaar als je nieuw bent in een plaats. Misschien was hij al snel betrokken bij de kerk om zijn nieuwe functie te leren. Naamgenoot Ludo Lathouwers heeft gezocht in de decanale visitatie verslagen naar de herkomst van Rumoldus en naar informatie over zijn benoeming.[15] Dit leverde echter weinig extra informatie op. Rumoldus word wel genoemd en lijkt een goede koster.

Bovenstaande verklaart misschien ook waarom er zo weinig contact (slechts drie keer) is terug te vinden in de registers tussen koster Rumoldus in Ruisbroek en zijn familie in Londerzeel.

Rumoldus en zijn contact met de familie in Londerzeel

Ik neem aan dat de “onwettige vader” Rumoldus in Londerzeel en de koster in Ruisbroek dezelfde persoon zijn. De familierelaties moeten echter op zijn minst aannemelijk gemaakt worden. Ik maak daarbij gebruik van getuigenissen bij huwelijk en doop.

Rumoldus getuigt in Ruisbroek al, zoals eerder vermeld, vanaf mei 1653 en hij huwt in 1653 of 1654 Francisca Huybens in Ruisbroek. Ook dit huwelijk lijkt redelijk snel na zijn vertrek uit Londerzeel. Het eerste kind Elisabeth wordt geboren op 7-3-1655. In 1655 wordt Rumoldus ook koster in Ruisbroek. Hij is dan ongeveer 25 jaar oud.

Martinus de Lathouwer uit Londerzeel is meisenier[16] net als zijn broer Jan in Buggenhout. Martinus huwt op 22-1-1955 Anna de Bleser. Het derde kind uit dit huwelijk is Francisca (geboren op 21-9-1659). Als meter wordt Francisca Huybens genoemd, vermoedelijk is deze Francisca de vrouw van Rumoldus. Ik vond geen aanwijzingen dat er twee personen waren met dezelfde naam in die tijd.

Martinus trouwt in totaal 4 maal. Na Maria de Bleser huwt hij Joanna van Eersel (20-8-1670) daarna Lucia Brion (23-2-1672) en tenslotte op 1-8-1673 Christina Moerenhoudt (Moerenhaudt).

Maria de Lathouwer wordt op 22-6-1667 geboren als kind van Rumoldus en Francisca Huybens. Als meter kom ik Maria van Overloop in het doopregister tegen. Deze Maria van Overloop is een dochter van Anna de Lathouwer. Anna de Lathouwer, geboren op 25-1-1606, is op 3-6-1632 getrouwd met Petrus van Overloop. Ze is een dochter van Petrus de Lathouwer en Elisabeth Moens uit Malderen. Petrus is hoogst waarschijnlijk een broer van Rumoldus/Rombout de Lathouwer uit Malderen en dus een broer van de grootvader van de koster. Ik heb nog een aantal verbanden gevonden tussen broers Rombout en Peter via getuigenissen. Bijvoorbeeld: de dochter van Petrus, Anna de Lathouwer, is op 18-8-1634 meter van dochter Anna van haar neef Joannes en zijn vrouw Maria Wouters. Ook is Maria de Winter, de vrouw van Rombout, op 1-1-1631 meter bij de geboorte van Maria van Overloop, de kleindochter van Petrus de Lathouwer.

Behalve Maria van Overloop getuigt een Petrus de Lathouwer bij de doop van dochter Anna van koster Rumoldus op 22-6-1667 . Ik vind in Londerzeel een Petrus die  getrouwd met Joanna van Gucht. Hun eerste kind Jan wordt op 16-3-1668 geboren. Op 18-12-1674 wordt dochter Catharina geboren en als doopgetuige vind ik Judocus Stevens die ook doopgetuige is bij zoon Judocus van Martinus de Lathouwer (de broer van Rumoldus) en Lucia Brion. Op 8-12-1684 overlijdt een Petrus en ik neem aan dat het de Petrus is die ik bij de dochter van Rumoldus als getuige vind. Gezien de datum van doop van het eerste kind- en overlijdensdatum is Petrus van dezelfde leeftijd als Rumoldus en Martinus.

De broer van Maria van Overloop, Gerardus van Overloop, kom ik ook nog tegen als peter bij zoon Gerardus (28-8-1679) van Martinus de Lathouwer en Christina Moerenhout[17].

Op 25-5-1706 wordt Joanna de Moor geboren en ze wordt gedoopt door Maria van Overloop. Op 26-4-1707 doopt ze Elisabeth van Aken, dochter van Anna van Campenhout. Deze Maria van Overloop is vroedvrouw in Liezele[18] en is vermoedelijk niet de zus van Gerardus. De zus van Gerardus is geboren in 1633.

Er zijn dus inderdaad contacten en verbanden tussen koster Rumoldus de Lathouwer en zijn familie in Londerzeel en Malderen. Centraal in dit verband is Martinus en zijn familiekontakten die ook naar Rumoldus leiden.

De ouders van Martinus zijn Joannes de Lathouwer en Maria (Maeyken) Wouters, zij huwen op 11-6-1628[19]. In de geboorteregisters wordt Anna, geboren op 18-8-1634, als eerste kind vermeld. Maar in de meiseniers registers staan ook nog de zonen Martinus en Jan vermeld[20]. Daarbij moet dan ook nog Rumoldus toegevoegd worden. Ik neem aan dat de drie zonen vóór dochter Anna geboren zijn hoewel de periode tussen huwelijk en de geboorte van dochter Anna niet erg veel ruimte laat.

De ouders van Joannes zijn Rombout de Lathouwer en Maria de Winter uit Malderen[21].  Petrus, getrouwd met Elisabeth Moens, is neem ik aan de broer van Rombout.

In figuur2 geef ik de voornaamste relaties aan voor het verband tussen koster Rumoldus en Rombout.

Figuur 2: De mindmap “Is Rumoldus een zoon van Joannes de Lathouder” en dus een kleinzoon van Rombout. De dubbele pijlen geven hier contacten aan in de vorm van peter en meter bij geboortes.

De Lathouwer in Londerzeel en omgeving, een puzzel

Dat Rombout naast broer Petrus familie had in Malderen is wel zeker. Joanna de Lathouwer echtgenote van Robbrecht van den Bossche is mogelijk een zus van Rombout[22]. Ik vind in Malderen kinderen van Egidius vanaf 1623,van Anna vanaf 1629, van Margaretha vanaf 1628, van Maria vanaf 1618 en van Petrus (de broer van Rombout) vanaf 1602. Ik vind huwelijken van de volgende De Lathouwers in Malderen: Anna 1628, Jan 1641, Joanna 1647, Catherina 1790.

Rombout de Lathouwer treedt verschillende malen op als getuige bij huwelijken: Anna Goossens met Jacobus van de Veken juni 1625, Christophorus Wouters met Maria de Moor 19-10-1625, Franciscus ( mogelijk zijn zoon) met Anna de Breuker 3-10-1627 en zoon Jan de Lathouwer met Maria Wouters 11-6-1628.

Ook getuigt een Rombout de Lathouder op 17-1-1605 bij het huwelijk van Gillis de Lathouder en Catelijne Coewerten in Mechelen Sint Katelijne. Ik heb hier bewust de ongebruikelijke spelling van de bewerking aangehouden. Als getuige moet Rombout meerderjarig zijn. Rombout uit Malderen getuigt in 1628 bij het huwelijk van zijn zoon Jan. Gillis en Rombout zijn in 1601 allebij op een huwbare leeftijd. Ik heb geen enkele reden gevonden dat er in deze periode in deze buurt nog een Rombout de Lathouwer leeft. Ik vermoed dus dat ook Gillis familie is en misschien wel een broer van Rombout als we de spelling van de familienaam en leeftijd in aanmerking nemen.

Ik neem aan dat Franciscus een zoon is van Rombout omdat Rombout getuige is bij het huwelijk van Franciscus. Maar de reden daarvoor kan ook zijn dat Petrus dan al is overleden en Rombout broer Petrus vervangt. In dat laatste geval is Franciscus misschien een broer van Anna de Lathouwer.

Anna de Lathouwer, getrouwd op 3-6-1632 met Petrus van Overloop woont in een hofstee in de Mechelstraat evenals Joannes de Lathouwer. Joannes de Lathouwer is een zoon van Franciscus en Anna de Breukere, die gehuwd zijn op 3-10-1627. Johannes, de zoon van Franciscus, is gehuwd met Elisabeth van Riet (Verret). De Bont suggereert m.i. ten onrechte dat deze Joannes een broer is van Anna[23]. De hofstee in de Mechelstraat kan ook een argument zijn om aan te nemen dat Franciscus en Anna boer en zus zijn en geen neef en nicht zoals ik eerder voorstelde.

Bij het huwelijk van Anna dochter van Petrus de Lathouwer met Petrus van Overloop getuigt Jan de Lathouwer (vermoedelijk haar neef) voor Petrus van Overloop en niet haar vader Petrus en ook niet Rombout, de broer van haar vader. Ik neem op basis van deze getuigenis aan dat Rombout is overleden na 1628 en voor 1632. Volgens Louis de Bont is dat voor 1634. Blijkbaar is Petrus dan ook al overleden. Zes maanden na dit huwelijk is Maria de Winter, vrouw van Rombout meter bij de geboorte van dochter Maria van Anna de Lathouwer en Petrus van Overloop.

Het is verrassend dat meisenier Jan, de broer van Martinus en Rumoldus, in Buggenhout woont. Meisenier Jan trouwt daar Elisabeth Perpet op 22-6-1651 en ik vind 7 kinderen: Anna, Gerardus, Petrus, Henricus, Joanna, David en Nina. Jan de Lathouwer wordt al meisenier op 22-8-1656 met als stravers (getuigen) oom Augustijn Wouters en neef Matheus van Ingelgom. Rumoldus is dan al koster in Ruisbroek. Martinus wordt pas meisenier in 22-8-1671 met als stravers oom Augustinus Wouters en broer Jan[24].

In Buggenhout is echter nog een familie De Lathouwer. Adrianus de Lathouwer huwt op 10-7-1639 Cornelia de Wachter en ze krijgen een aantal kinderen. Catherina Moens is getuige bij de doop van zoon Jan op 26-6-1640. Mogelijk is Catherina familie van Elisabeth Moens in Malderen die getrouwd was met Petrus de Lathouwer.

Een tweede Jan de Lathouwer in Buggenhout huwt op 16-9-1643 Maria de Bleser en ook zij krijgen een aantal kinderen. Deze Jan is zeker niet de broer van Martinus die overigens ook een De Bleser trouwt. Ik vond aanwijzingen dat deze Jan misschien familie is van Petrus en echtgenote Elisabeth Moens en hij is in dat geval dus ook familie van de Londerzeelse familie.

In Malderen vind ik trouwens nog een derde Joannes de Lathouder die met een Catherina de Bleser trouwt en wel op 4-5-1641. Ze krijgen kinderen van 1648-1667 in Londerzeel. Ik merk op dat het eerste kind 7 jaar na het huwelijk komt. De ouders van Catherina de Bleser zijn Jacobus en Maria Segers. Mogelijk dezelfde Joannes, gezien de opeenvolging van kinderen, huwt ook nog eens een Maria de Bleser en zij krijgen kinderen van 1668 tot 1680. De ouders van deze Maria zijn Jan de Bleser en Lysbette Willems. De ouders van Anna de Bleser die trouwt met Martinus zijn Peter de Bleser en Maria Verhavert. Wie de vader is van Joannes de Lathouwer uit Malderen is niet duidelijk maar ik verwacht dat hij sterk verwant is met Rombout en Petrus. Hij heeft blijkbaar ook goede contacten met de familie de Bleser.

Slager Jan de Lathouwer ook uit Malderen krijgt het aan de stok met Barbara van Neervelde. Hij daagde haar voor de vierschaar in 1614 wegens grove belediging[25]. Ik ben verder geen slagers in de familie tegengekomen. Wie deze Jan precies is, is niet zeker maar ik verwacht dat hij een familielid is van Rombout.

In het verhaal over de klokken van Mechelen[26] vind ik nog een Jan de Lathouwer in 1592 die een belangrijke rol speelt bij de nalatenschap van de klokkengieter Adriaen Steylaert. Ook Mechelen ligt vlak bij Londerzeel en Ruisbroek. Deze Jan heb ik nog niet aan de familie kunnen koppelen. Ik heb echter wel al eerder Rombout vermeld als getuige in Mechelen in 1605 bij Gillis de Lathouder. Ook zag ik in Mechelen bij huwelijken met de Lathouwers de namen Van der Bossche, Vercammen  en De Winter die ook in Londerzeel- Malderen voorkomen bij huwelijken in de familie.

Op 20-7-1670 trouwt een Joos de Lathouwer in Zaamslag met Martijntje Vernimme. Ook hij komt uit Buggenhout en is vast verwant met de familie daar. In de akte wordt vermeld: “Joos de Lathouwer j.m. van Buyghenhout in Vlaanderen” en dat “de bruydegom minderiarigh synde bescheyt van syn vader moet verthoone voor het 3e gebodt”. In Buggenhout vind ik geen spoor van hem. Verrassend genoeg woont er in Zaamslag[27] al een andere, oudere Joos de Lathouwer.

Conclusies en nawoord

Hendrik de Lathouwer, de voorvader van de Nederlandse familie De Lathouder, is een kleinzoon van koster Rumoldus uit Ruisbroek. Deze koster Rumoldus is weer een kleinzoon van Rombout uit Malderen.

Alle “De Lathouders” met de “d” zijn m.i. direct familie. Ze behoren tot de unieke tamelijk kleine Nederlandse tak. De naam De Lathouder komt wel incidenteel in oude aktes voor. Ik noem slecht een voorbeeld: De achternaam van de eerder genoemde Rombout en Gillis maar ook van Guilliam werd in Mechelen in 1605 en 1633 in de bewerking van de huwelijksakten vastgelegd als De Lathouder.

Rombout uit Malderen is de stamvader van de familie De Lathouwer met familie en nakomelingen in Malderen, Londerzeel, Buggenhout, Ruisbroek en vermoedelijk andere plaatsen in de omgeving zoals Mechelen.

Er zijn veel stukjes van de puzzel van de familie De Lathouwer rond Londerzeel bekend. Veel vragen blijven ook nog onbeantwoord. Dat het daar om één familie gaat is wel duidelijk.

Via huwelijksgetuigen en doopgetuigen is het mogelijk om een aantal van deze familiebanden te vinden. Een mindmap is daarbij een goed hulpmiddel om deze verbanden te visualiseren.

Het is bekend dat families vaak in de oorspronkelijke omgeving blijven wonen. In andere families is wel relatief veel emigratie. De Nederlandse tak “De Lathouder” heeft nu nakomelingen in Chili, China, Australië en veel in de USA. Ik vraag me wel eens af of de emigratie in de familie genetisch beïnvloed wordt.

Er zijn nu vier takken van de hier beschreven familie De Lathouwer bekend. Bij twee van de takken, beide via Ruisbroek, wordt de familienaam doorgegeven via de moeder. De twee andere takken gaat het om naamdragers via de mannelijke lijn inclusief mijn tak.

In Australië vond ik een dochter van de Achterhoekse tak De Lathouder, die familie is van de Nederlandse stamvader Hendrik en, dankzij de hulp van eerder genoemde naamgenoot Ludo Lathouwers, een directe afstammeling uit Londerzeel. Deze verre neef woont net als ik in Brisbane.

Er zijn bij de familie De Lathouwer uit Londerzeel in de registers verschillende varianten van de familienaam gevonden o.a. Lathouwers, De Lathouwer, De Lathouder, De Lathauwer, De Lathouwere. Er zijn in de archieven eerdere “de Lathouwers” bekend rond Londerzeel. Tot nu toe kom ik niet verder met aantoonbare familierelaties dan Malderen rond 1570 met Petrus en Rombout de Lathouwer.

Mijn DNA is, als eerder vermeld, net als van naamgenoot Ludo Lathouwers vastgelegd in het DNA-Benelux project van Familiekunde Vlaanderen. We zijn geen familie van elkaar en we zijn afkostig van verschilldende clusters. Het zou boeiend zijn als andere afstammelingen van de Lathouwers hieraan ook deel zouden nemen. Dit zou zeker waardevolle informatie verschaffen voor het stamboomonderzoek van de familie rond Londerzeel. Het onderzoek naar deze familie gaat verder. Op mijn website delathouder.net is meer informatie te vinden. Contact via de website stel ik zeer op prijs.

Ludo de Lathouder

Brisbane, Australië


[1] Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel vzw , http://www.ghklonderzeel.be/site/

[2] Freemind is een open source programma dat wordt gebruikt bij brainstorming.

[3] Leo Adriaenseen, Tilburg in de Middeleeuwen”, http://www.leoadriaenssen.nl

[4] Ludo Lathouwers, Over parentelen, geografische spreiding, patrilocaliteit en migratie, Vlaamse Stam 2017 n2

[5] Familiekunde Vlaanderen VZW http://brabant-dna.org/phpBB3/

[6] Wie was wie: https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/?advancedsearch=1 zoekterm Hendrik , Lathouwer

[7] http://www.delathouder.net/familypics/Halsteren/Huwelijk acte Henricus CornelissexAdriana Laddiers 3-9-1728.pdf

[8] JMG Leune, Lillo en Liefkenshoek Repetitorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786

[9] Luc Annaert, Ruisbroek a/d Rupel -klapper dopen 1601-1797

[10] Genealogie Harry Goegebeur, http://users.telenet.be/harry.goegebeur/SecondSite2/p88.htm

[11] Luc Anneart, Londerzeel huwelijken 1614-1802 versie3

[12] Luc Annaert, De Parochieregisters van Londerzeel bewerking

[13] Luc Anneart, Londerzeel huwelijken 1614-1802 versie3

[14] Marcel Slachtmuylders, Brand van de Kerktoren in 1730, De kroniek van Londerzeel

[15] Decanale visitatie verslagen 1655, 1671,1673,1676 Diocesaan Pastoraal

[16] https://nl.wikipedia.org/wiki/Meisenier

[17] Luc Annaert, Londerzeel dopen 1631-1802 versie3

[18] Luc Annaert, Londerzeel dopen 1631-1802 versie3

[19] Louis de Bont, Personenregister 1280-1650 versie 5.0

[20] Register van meiseniers uit het land van Grimbergen 1413-1795, genootschap van meiseniers 2016

[21] Louis de Bont, Personenregister 1280-1650 versie 5.0

[22] Louis de Bont, Personenregister 1280-1650 versie 5.0

[23] Louis de Bont, Personenregister 1280-1650 versie 5.0: hofstee in de Mechelstraat, zus van Jan x Elisabet Verret ?

[24] Register van meiseniers uit het land van Grimbergen 1413-1795, genootschap van meiseniers 2016

[25] Marcel Slachtmuylders, De galg op de  “KEMPENHEIDE” De kroniek van Londerzeel

[26] François Van der Jeught, Nieuwe informatie over een klok voor de Sint – Martinuskerk,  Mechelen 2015 http://www.lunaluna.be/KlokVanJanSteylaertVoorAsse.pdf

[27] Suzette Sponselee uit Den Helder, zij onderzocht haar stamboom rond Terneuzen